ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน | ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ซิดิก 092-9678766),(ยู 093-6940001) หรือ โทรภายใน 155
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
เวลาแจ้ง
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
เวลาส่งงาน
สถานะ
8839 เครื่อง print ใช้ไม่ได้ 2023-12-03 14:02:41 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2023-12-03 14:14:17 ดำเนินการแล้ว
8838 ชัดระเบียบห้อง ไอที 2023-12-03 12:53:27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2023-12-03 16:01:43 ดำเนินการแล้ว
8837 LIS ล่มไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผลตรวจแลป เข้า HosXP ได้ 2023-12-01 15:49:12 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2023-12-01 16:27:07 ดำเนินการแล้ว
8836 หน้าจอคอมสีเพี้ยน 2023-12-01 14:51:45 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิซง เฮ็งยามา 2023-12-01 15:31:26 ดำเนินการแล้ว
8835 network การเชื่อมต่อ LIS 2023-12-01 14:22:44 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2023-12-01 16:26:34 ดำเนินการแล้ว
8834 จอกระพริบ 2023-12-01 09:37:53 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุดารัตน์ พันธุชิต 2023-12-01 09:42:35 ดำเนินการแล้ว
8833 คอมห้องยาเสีย 2023-12-01 09:13:12 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริญญา สงอักษร 2023-12-01 09:33:18 ดำเนินการแล้ว
8832 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช 2023-11-30 18:11:37 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-11-30 19:00:50 ดำเนินการแล้ว
8831 ็Hos-XP ปริ้นใบรับรองแพทย์ไม่ได้ 2023-11-30 14:10:15 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปิยะนุทร์ สุวรรณกุล 2023-11-30 14:22:42 ดำเนินการแล้ว
8830 เครื่องปรินท์จุด Ari ปริท์แล้วหมึกเลอะกระดาษ 2023-11-30 11:32:53 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัญชลี 2023-11-30 11:34:03 ดำเนินการแล้ว
8829 ประชุมซูม 2023-11-30 11:23:33 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พัชรินทร์ อนิสงค์ 2023-11-30 13:26:54 ดำเนินการแล้ว
8828 เครื่องปรินท์จุด Ari กระดาษติด 2023-11-30 10:01:14 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์ 2023-11-30 10:03:33 ดำเนินการแล้ว
8827 คีย์ค่าเวชภัณฑ์ไม่ได้ 2023-11-30 09:39:59 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ศิรินภา 2023-11-30 10:15:15 ดำเนินการแล้ว
8826 เข้า hos xp ไม่ได้ 2023-11-30 08:59:50 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2023-11-30 09:22:35 ดำเนินการแล้ว
8825 คอมพิวเตอร์ 2023-11-30 08:52:19 7 : ห้องจ่ายกลาง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รัตนา 2023-11-30 09:37:55 ดำเนินการแล้ว
8824 เครื่องคอมฯ โต๊ะ Approve ผลดับ 2023-11-29 19:45:26 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซูไรมะ จันโอ๊ะ 2023-11-29 20:16:26 ดำเนินการแล้ว
8823 กล้อง Telemed ใช้งานไม่ได้ 2023-11-29 13:25:43 38 : ศูนย์ COC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ แสงสุวรรณ์ 2023-11-29 14:02:18 ดำเนินการแล้ว
8822 ติดตั้ง ประชุม zoom EOC โรคไอกรน จังหวัดปัตตานี 2023-11-29 11:54:55 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ ปูเตะ 2023-11-29 13:22:19 ดำเนินการแล้ว
8821 อัพเดท เวอร์ชันโปรแกรม Hos xp ให้เป็นปัจจุบัน 2023-11-29 11:53:46 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ ปูเตะ 2023-11-29 12:08:36 ดำเนินการแล้ว
8820 ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการตลอดช่วง2500 วัน เขตสุขภาพที่ 12 2023-11-29 09:58:15 23 : โรงครัว งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กชกนกพรรณ จันทคุตโต 2023-11-29 10:07:19 ดำเนินการแล้ว
8819 Save งานไม่ได้ 2023-11-29 09:39:29 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฟารีดา ขามิ 2023-11-29 09:43:07 ดำเนินการแล้ว
8818 เครื่องปริ้น 2023-11-29 09:11:11 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เยาวดี ขุนชนะ 2023-11-29 09:16:15 ดำเนินการแล้ว
8817 ระบบ hosxp ขึ้น class not registered 2023-11-29 09:04:23 29 : งานกายภาพบำบัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุทธิรักษ์ มณีรัตน์ 2023-11-29 09:38:55 ดำเนินการแล้ว
8816 เม้าท์ กดไม่ค่อยได้ 2023-11-29 08:40:21 25 : งานอื่นๆ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสยา เหมสนิท 2023-11-29 09:15:52 ดำเนินการแล้ว
8815 sticker ฉลากยาออกเป็นแบบว่างเปล่า ดวงเว้นดวง 2023-11-28 18:22:08 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริณุต สุไลมาน 2023-11-28 19:05:06 ดำเนินการแล้ว
8814 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องทำแผล-ฉีดยาเปิดเครื่องไม่ได้ 2023-11-28 16:40:29 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เยาวดี ขุนชนะ 2023-11-28 19:19:20 ดำเนินการแล้ว
8813 เครื่อง print ใช้ไม่ได้ 2023-11-28 15:29:08 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุดารัตน์ พันธุชิต 2023-11-28 15:31:18 ดำเนินการแล้ว
8812 ขอ user ใช้งานอินเตอร์เน็ตและ hosxp 2023-11-28 15:17:48 29 : งานกายภาพบำบัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิลาวรรณ บุญเพ็ง 2023-11-28 15:33:28 ดำเนินการแล้ว
8811 เมาส์ 2023-11-28 14:11:42 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อับดุลนาเสร์ 2023-11-28 15:33:13 ดำเนินการแล้ว
8810 ประชาสัมพันธ์ข้อความบน hosxp 2023-11-28 11:05:31 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ ปูเตะ 2023-11-28 11:21:24 ดำเนินการแล้ว
8809 เครื่องปริ๊นที่ARI ค้าง 2023-11-28 09:35:16 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์ 2023-11-28 10:31:34 ดำเนินการแล้ว
8808 คอมเปิดไม่ติด 2023-11-28 09:19:10 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เยาวดี 2023-11-28 09:29:45 ดำเนินการแล้ว
8807 ติดตั้ง zabbix agent บน server 2023-11-27 18:51:58 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-11-27 20:10:18 ดำเนินการแล้ว
8806 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 2023-11-27 14:11:02 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หทัยทิพย์ แก้วขอมดี 2023-11-27 14:20:22 ดำเนินการแล้ว
8805 เครื่อง print ใช้ไม่ได้ 2023-11-27 13:38:10 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ สีสุข 2023-11-27 14:11:03 ดำเนินการแล้ว
8804 เครื่องปริ๊นไม่ทำงานสั่งปรินท์ใบแจ้งเกิดไม่ได้ 2023-11-27 11:36:54 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนก สังข์ทอง 2023-11-27 11:44:02 ดำเนินการแล้ว
8803 ลำโพงคอมพิวเตอร์ไม่ดัง 2023-11-27 10:33:30 38 : ศูนย์ COC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนตรนภา รัตน์น้อย 2023-11-27 11:05:24 ดำเนินการแล้ว
8802 หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเส้น 2023-11-27 08:38:06 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รัชยา นิลวิสุทธิ์ 0989269635 2023-11-27 10:03:01 ดำเนินการแล้ว
8801 เชื่อมต่อเครื่องปริ้น +เครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์กับคอมพิวเตอร์ 2023-11-27 08:36:28 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รัชยา นิลวิสุทธิ์ 0989269635 2023-11-27 10:03:19 กำลังดำเนินการ
8800 บันทึก Dataset Hrms ประจำเดือนตุลาคม 2566 2023-11-26 14:42:56 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-11-26 14:54:29 ดำเนินการแล้ว
8799 ทดสอบ restore ฐานข้อมูล hosxp 2023-11-25 08:36:01 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-11-25 16:36:51 ดำเนินการแล้ว
8798 เปลี่ยนเครื่องหลักเชื่อมต่อปริ้นเตอร์และปริ้นสติ๊กเกอร์ 2023-11-24 14:40:59 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วิเชียร แก้วได้ปาน 2023-11-24 16:14:10 ดำเนินการแล้ว
8797 เชื่อมต่อเครื่องปรินกับ notebook 2023-11-24 10:43:02 38 : ศูนย์ COC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สิทธิโชค จันทร์แก่นรัตน์ 2023-11-24 10:59:47 ดำเนินการแล้ว
8796 ระบบรายงาน 506 ไม่สามารถเชื่อมต่อserverกองระบาดได้ 2023-11-24 10:38:55 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮูดา 2023-11-24 11:23:33 ดำเนินการแล้ว
8795 เครื่องปรินปรินไม่ได้ 2023-11-24 10:08:07 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) บังอร ขุนรัก 2023-11-24 10:16:20 ดำเนินการแล้ว
8794 เข้า HosxP ไม่ได้ 2023-11-24 09:39:48 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สิริพันธ์ ประแก้ว 2023-11-24 09:50:10 ดำเนินการแล้ว
8793 คอมพิวเตอร์เสียห้องยานอก 2023-11-24 08:54:35 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปริญญา สงอักษร 2023-11-24 09:09:36 ดำเนินการแล้ว
8792 คอมพิวเตอร์ห้องทำแผลใช้งานไม่ได้ 2023-11-24 08:49:19 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หทัยทิพย์ แก้้วขอมดี 2023-11-24 09:08:53 ดำเนินการแล้ว
8791 เครื่องคอม 2023-11-23 14:45:05 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2023-11-23 14:59:48 ดำเนินการแล้ว
8790 แป้มพิมพ์คอมพิวเตอร์ชำรุด 2023-11-23 09:03:06 21 : ชั้น 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อริสรา พลเสนา 2023-11-23 09:33:31 ดำเนินการแล้ว
8789 คอมหลักที่ NCD ไม่สามารถใช้งานได้ 2023-11-23 08:43:23 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2023-11-23 09:21:53 ดำเนินการแล้ว
8788 backup ฐานข้อมูล master to slave 2023-11-22 16:31:58 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-11-22 20:32:54 กำลังดำเนินการ
8787 ระบบ telemedicine ใช้งานไม่ได้ 2023-11-22 15:30:25 38 : ศูนย์ COC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อมรรัตน์ แสงสุวรรณ์ 2023-11-22 15:34:59 ดำเนินการแล้ว
8785 เครื่องปริ้นสติ้กเกอร์ 2023-11-22 11:03:22 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ 2023-11-22 11:45:11 ดำเนินการแล้ว
8784 เข้าเว็บ forumhai.com ไม่ได้ 2023-11-22 10:20:02 38 : ศูนย์ COC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นันทิกานต์ หวังจิ 2023-11-22 10:43:25 ดำเนินการแล้ว
8783 เครื่องปรินปรินไม่ได้ 2023-11-22 10:03:41 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) บังอร ขุนรัก 2023-11-22 11:46:12 ดำเนินการแล้ว
8782 จัดประชุม 2023-11-22 09:13:53 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2023-11-22 11:39:30 ดำเนินการแล้ว
8781 คอมพิวเตอร์ 2023-11-21 12:58:29 7 : ห้องจ่ายกลาง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รัตนา 2023-11-21 14:52:04 ดำเนินการแล้ว
8780 ติดตั้งประชุม Zoom ห้องโพธิ์เงิน 2023-11-21 11:45:44 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ ปูเตะ 2023-11-21 13:25:12 ดำเนินการแล้ว
8778 เพิ่มค่าบริการ ประกันกิจการประมงทะเล 1 พย66-13 กพ68 2023-11-21 10:15:35 12 : ศูนย์ประกันสุขภาพ (30 บาท) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สนธยา แก้วอ่อน 2023-11-21 10:20:18 ดำเนินการแล้ว
8777 admit ผู้ป่วยใน hosxp ไม่ได้ 2023-11-20 15:40:50 38 : ศูนย์ COC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สิทธิโชค จันทร์แก่นรัตน์ 2023-11-20 15:48:59 ดำเนินการแล้ว
8776 เปิดระบบประชุม ZOOM 2023-11-20 15:14:56 12 : ศูนย์ประกันสุขภาพ (30 บาท) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสาวรอบีย๊ะ หะยีลาเตะ 00:00:00
8775 เชื่อมต่อสายอินเตอร์เน็ตคอมเครื่องเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ 2023-11-20 14:35:55 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสาวนูรอาซีกีน สิดิ 2023-11-20 15:00:33 กำลังดำเนินการ
8774 คำนำหน้าหมอ ไม่มี พญ ในใบสั่ง lab 2023-11-20 14:04:08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2023-11-20 14:08:08 ดำเนินการแล้ว
8773 ให้มาติดั้งคอมที่ pcu มะกรูด 2023-11-20 10:10:00 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัรยัม พุ่มดอกไม้ 2023-11-20 11:17:57 ดำเนินการแล้ว
8772 ทำรายงานอันหน่วยงานรายงานความเสี่ยง 2023-11-19 14:46:44 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-11-19 14:47:40 ดำเนินการแล้ว
8771 เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ 2023-11-18 14:47:17 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายนพดล สีสุข 2023-11-18 15:30:46 ดำเนินการแล้ว
8770 แก้ไข serverlog hdd เต็ม 2023-11-18 09:00:39 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-11-18 10:38:21 ดำเนินการแล้ว
8769 แก้ไขใบรับรรองแพทย์แพทย์แผนไทย 2023-11-17 15:20:38 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮานาฟี แวนิ 2023-11-17 15:45:16 ดำเนินการแล้ว
8768 แก้ไขชื่อแพทย์ในแบบฟอรมทะเบียนการคลอด 2023-11-17 14:51:06 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พัชรินทร์ อนิสงค์ 2023-11-17 15:15:58 ดำเนินการแล้ว
8767 ทำสายแลนลานโพธิ์ทอง 2023-11-17 11:16:45 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2023-11-17 13:33:02 ดำเนินการแล้ว
8766 คอมเปิดไม่ติด 2023-11-17 10:00:17 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2023-11-17 10:00:46 ดำเนินการแล้ว
8765 คอมโต๊ะซักประวัติเปิดไม่ได้ 2023-11-17 07:56:01 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ชูลีกรณ์ ประทุมทอง 2023-11-17 09:59:37 ดำเนินการแล้ว
8764 แก้ไขใบสั่งยา รายการค่าบริการที่เบิกไม่ได้ hosxp 2023-11-16 15:46:37 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮานาฟี แวนิ 2023-11-16 15:47:19 ดำเนินการแล้ว
8763 เครื่องปริ้นใช้ไม่ได้ 2023-11-16 10:00:25 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วิราพร 2023-11-16 10:16:35 ดำเนินการแล้ว
8762 เครื่องสำรองไฟมีปัญหา 2023-11-16 06:28:16 45 : มินิธัญญารักษ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ยุพาภรณ์ ใหญ่กว่าวงศ์ 2023-11-16 09:33:11 ดำเนินการแล้ว
8761 upgrage hosxp 3.66.11.5 2023-11-15 16:53:38 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2023-11-15 18:48:50 ดำเนินการแล้ว
8760 ลงรายการ ct ผิดใน hosxp 2023-11-15 15:31:00 25 : งานอื่นๆ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุรัยดี ยูโซะ 2023-11-15 15:32:13 ดำเนินการแล้ว
8759 คอมใช้งานไม่ได้ 2023-11-15 14:38:22 45 : มินิธัญญารักษ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ยุพาภรณ์ ใหญ่กว่าวงศ์ 2023-11-15 14:45:38 ดำเนินการแล้ว
8758 เครื่องปรินปรินไม่ได้ 2023-11-15 11:56:27 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฐิติรัตน์ วงศ์พรรณ 2023-11-15 13:23:50 ดำเนินการแล้ว
8757 เครื่องปรินปรินไม่ได้ 2023-11-15 10:40:03 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปัทมา นวลปาน 2023-11-15 10:51:35 ดำเนินการแล้ว
8756 เเจ้งWiFi ที่ห้องสัญญาณหายบ่อยคะ 2023-11-15 09:02:31 25 : งานอื่นๆ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นสน.กุลสตรี ไชยประสิทธิ์ 2023-11-15 09:08:21 ดำเนินการแล้ว
8755 คอมพิวเตอร์ 2023-11-14 13:06:28 7 : ห้องจ่ายกลาง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุรีวรรณ 2023-11-14 15:08:11 ดำเนินการแล้ว
8754 คอมพิวเตอร์ 2023-11-14 10:30:04 7 : ห้องจ่ายกลาง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รัตนา 2023-11-14 11:21:55 ดำเนินการแล้ว
8753 คอม ใช้ไม่ได้ 2023-11-14 10:19:18 34 : งานยาเสพติด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุดารัตน์ พันธุชิต 2023-11-14 10:41:17 ดำเนินการแล้ว
8752 โปรแรม Data Audit Export ไม่ได้ 2023-11-13 15:10:35 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ยัสมี แขวงบู 00:00:00
8751 ไม่พบรายการค่าใช้จ่าย 2023-11-13 15:08:05 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ยัสมี แขวงบู 00:00:00
8750 ทำระบบเรียกคิวที่ NCDs 2023-11-13 14:37:50 35 : NCD งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เนาวรัตน์ สาครินทร์ 2023-11-13 15:34:00 ดำเนินการแล้ว
8749 ระบบHoxsp 2023-11-13 14:19:48 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ 2023-11-13 15:23:04 ดำเนินการแล้ว
8748 คอมโต๊2 แผนก NCD เปิดไม่ติด 2023-11-13 13:55:10 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) บัสรี หมัดโรโรจน์ 2023-11-13 14:10:26 ดำเนินการแล้ว
8746 คอมพิวเตอร์จุดนัดprintไม่ได้ 2023-11-13 11:00:23 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วันตัสนีม 2023-11-13 11:23:27 ดำเนินการแล้ว
8745 แยก homeward ใน hosxp 2023-11-13 10:45:23 38 : ศูนย์ COC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สิทธิโชค จันทร์แก่นรัตน์ 2023-11-13 11:00:49 ดำเนินการแล้ว
8744 hosxp ใช้งานไม่ได้ 2023-11-13 00:20:23 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สิริพันธ์ ประแก้ว 2023-11-13 00:00:01 ดำเนินการแล้ว
8743 เช็คคอมสานฝัน 2023-11-12 00:20:23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2023-11-12 00:00:01 ดำเนินการแล้ว
8742 ลง Windows xp 2023-11-11 00:20:23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิดิก 2023-11-11 00:00:01 ดำเนินการแล้ว
8741 สอนการใช้โปรแกรม word หน่วยงานสูติ 2023-11-10 00:20:23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-11-10 00:00:01 ดำเนินการแล้ว
8740 ระบบthia refer 2023-11-10 00:20:23 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ 2023-11-10 00:00:01 ดำเนินการแล้ว
8739 2023-11-10 00:20:23 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นูรีซาวาตี สาเมาะ 2023-11-14 16:08:47 ดำเนินการแล้ว
8738 จัดทำระบบบันทึกการปฏิบัติงาน งานIT 2023-11-09 00:20:23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มูหัมมัดสุขรี 2023-11-09 00:00:01 ดำเนินการแล้ว
8737 ปริ้นเอกสารไม่ได้ 2023-11-09 00:20:23 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พาตีลาวี 2023-11-09 00:00:01 ดำเนินการแล้ว